آرزو عاشقی

آرزو عاشقی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تاثیر بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی در کاهش نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به بیش فعالی

تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۹۹
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی در کاهش نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به بیش فعالی انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی می باشند. حجم نمونه 30 نفر از دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر درگروه کنترل قرار گرفتند لذا به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور گرد آوری داده ها از آزمون SNAP-IVسوانسون، نولان و پلهام(1980)، آزمون استروپ(1935)،آزمون ناگویی خلقی تورنتو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)، تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار آماری SPSS20 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد اثر بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر توانایی برنامه ریزی و توجه انتخابی و کاهش نارسایی هیجانی با 87/0= ήPartial ، 132/0= s Lambdaو wilk، 56/50 = (23،3) F اثر معنی داری داشته است(01/0>P) . نتایج نشان داد که بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر کاهش نارسایی کودکان مبتلا به بیش فعالی تأثیر دارد.
۲.

رابطه جو عاطفی خانواده، حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهر رشت

تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۸۸۲
این پژوهش با هدف تعیین رابطه جو عاطفی خانواده، حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهر رشت انجام شد. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر که در مدارس متوسطه دور اول شهر رشت که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل می باشند. حجم نمونه ای تعداد 150 نفر (به ازای هر متغیر پیش بین و ملاک 30 نفر) با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه جوعاطفی خانواده هیل برن(1964)، پرسشنامه الگوی ارتباطی ریچی و فیتزپاتریک(1990) و مقیاس خطرپذیری نوجوانان استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به کمک نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین جو عاطفی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان همبستگی منفی به میزان (69/0-=r) وجود دارد و بین حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان همبستگی منفی به میزان (57/0-=r) و الگوهای ارتباطی همنوایی با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان همبستگی منفی به میزان (39/0-=r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار هستند( 01/0>P). نتایج نشان داد که که با افزایش جو عاطفی خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده ، گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان کاهش می یابد.
۳.

تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهزیستی هیجانی دانش آموزان دوره متوسطه

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۵۷۷
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهزیستی هیجانی دانش آموزان انجام پذیرفت. مطالعه حاضر از نوع پژوهش های آزمایشی می باشد است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه می باشند که در سال تحصیلی 97-1396 در مدارس شهر رشت به تحصیل مشغول بودند. این پژوهش یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود.به روش نمونه گیری دردسترس 30 آزمودنی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند . گروه آزمایشی هشت جلسه 90 دقیقه ای آموزش مهارت های ارتباطی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند . برای گرد آوری داده ها از( پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف1980) استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون های آماری پارامتریک تحلیل کواریانس استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار22spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دادند که آموزش مهارت های ارتباطی بر بهزیستی هیجانی با 89/10 = (24، 1) F اثر معنی داری داشته است(01/0>P ). بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های ارتباطی از جمله عواملی است که بر بهزیستی هیجانی موثر باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان