رویا ایزی

رویا ایزی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

Reporting Quality of Financial Information Based On Behavioral and Value Accounting(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
The purpose of this research is to provide a model for reporting quality of financial information based on behavioral and value accounting of listed companies in Tehran Stock Exchange which is based on Structural Equation Modeling. This research in terms of applied purpose is applied research and in terms of data collection method is post-semi experimental research in the field of proofing accounting research with deductive- inductive approach. The statistical population of this is including the sample of 128 listed companies in the Tehran Stock Exchange between 2007 and 2017. The behavioral characteristics of managers (hidden variables) is measured by observable variables of myopia, opportunistic behavior and over confidence of managers and the value content of accounting information (hidden variable) is evaluated by the observable variables of relevance of profit and relevance of book value. And reporting quality of financial information is also investigated based on the scores accrued to each company and the announcement published by the Tehran Stock Exchange based on the companies' rating in terms of the quality of reporting and proper notification. After insuring the acceptable fitness of the measurement pattern and the structure of research in both approaches; Structural Equations Modeling and regression, the results indicate that there is a significant negative relationship between the behavioral characteristics of managers and the reporting quality financial information. Also, there is a positive and significant relationship between value content of accounting information and reporting quality of financial information.
۲.

نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
پژوهش حاضرقصد دارد نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی را بررسی و مدل تصمیم گیری حسابرسان را با تاکید بر نقش تعدیلگر شدت اخلاق ادراک شده ارائه نماید. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1397می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و کلیه محاسبات و تحلیلهای آماری به وسیله نرمافزار PLS انجام گرفت و مدل تصمیم گیری اخلاقی موثر بر افشای اسرارمالی و غیر مالی؛ با تاکید بر نقش تعدیلگر شدت اخلاق ادراک شده حسابرسان ارایه گردید. در مدل تحقیق، نتایج حاکی از آن است که بین آگاهی اخلاقی با قضاوت حرفه ای و احساسات رابطه مثبت معنادار وجود دارد. افزون بر این، نتایج حاصل از آزمون دیگر فرضیه ها نشان داد بین احساسات و قضاوت حرفهای رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین قضاوت حرفه ای و افشای اسرار رابطه مثبت معنادار مشاهده شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان