صابر علیزاده

صابر علیزاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۲.

پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشی بر اساس اضطراب رقابتی، کمال گرایی ورزشی و تکانش گری در ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل رفتگی ورزشی اضطراب رقابتی کمال گرایی ورزشی تکانش گری ورزشکاران حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
این پژوهش با هدف پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشی براساس اضطراب رقابتی، کمال گرایی ورزشی و تکانش گری در ورزشکاران حرفه ای انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش شامل همه ورزشکاران حرفه ای استان آذربایجان غربی در سال های 1394-1390 بودند که تعداد آنها 266 نفر بود. کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب و پرسش نامه های تحلیل رفتگی ورزشی، اضطراب رقابتی، کمال گرایی ورزشی و تکانش گری را تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین اضطراب رقابتی، کمال گرایی ورزشی و تکانش گری با تحلیل رفتگی ورزشی ورزشکاران حرفه ای رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت. متغیرهای پیش بین به طورمعنا داری  44 درصد از تغییرات تحلیل رفتگی ورزشی ورزشکاران حرفه ای را پیش بینی کردند که در این پیش بینی فقط نقش کمال گرایی ورزشی معنی دار و بیش از سایر متغیرها بود. بنابراین برای کاهش تحلیل رفتگی ورزشی ورزشکاران حرفه ای می توان میزان متغیرهای مذکور به ویژه کمال گرایی ورزشی آنان را از طریق کارگاه های آموزشی کاهش داد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان