داریوش  مهرافزون

داریوش مهرافزون

مدرک تحصیلی: مدرس دانشگاه آزاداسلامی، واحد اسلامشهر، گروه روانشناسی، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

Effectiveness of Pygmalion Effect-based Education of Teachers on the Students’ Self-efficacy and Academic Engagement

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۹
The current study was conducted to determine the effectiveness of Pygmalion effect-based education of teachers on the students’ self-efficacy and academic engagement. The study is quasi-experimental (pretest-posttest with control group). The statistical population of this study includes all students of first and second grades of high schools in Semnan in 2018-2019Thirty students were selected through multi-level cluster sampling method and after filling the written consent out, they answered General Sherer Self-efficacy questionnaire as well as Academic Engagement Questionnaire of Schaufeli et al. The experimental intervention (education based on Pygmalion effect) was only implemented for the teachers of the experimental group during 10 sessions of 60 minutes. After finishing the educational program, both groups took posttest. The obtained results of data analysis, using covariance analysis, showed that education based on Pygmalion effect for teachers affect students’ self-efficacy as well as their academic engagement. It can be concluded that teaching Pygmalion effect-basedto teachers training session could lead to more self-efficient and academically engaged generation. 
۲.

اثربخشی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد بر تنظیم هیجان، مکانیزم دفاعی و کیفیت زندگی در دختران نوجوان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۴
این پژوهش با هدف تعیین تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد بر تنظیم هیجان، مکانیزم دفاعی و کیفیت زندگی در دختران نوجوان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. طرح این پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 97-96 شهر کرج بود. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد 30 نفر از دانش آموزان دارای نمرات بالا در پرسشنامه اضطراب اجتماعی انتخاب شده و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب اجتماعی اسپنس، پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجانی، پرسشنامه مکانیزم های دفاعی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمرات راهبردهای تنظیم شناختی- هیجانی مثبت و منفی و نمره کل کیفیت زندگی و هر یک از ابعاد آن در آزمودنی های دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد، تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمره مکانیسم دفاعی رشد یافته از نظر آماری معنادار بود(05/0><strong><em>P</em></strong>). در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که جلسات حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد تاثیر معناداری در افزایش استفاده از تنظیمات هیجانی مثبت و کیفیت زندگی و استفاده بیشتر از مکانیسم دفاعی رشد یافته دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان