طاهره کیهان

طاهره کیهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

رابطه خودکارآمدی و استرس شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر کرمانشاه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
این پژوهش باهدف تعیین رابطه خودکارآمدی و استرس شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان و معلمان ابتدایی مدارس دخترانه شهر کرمانشاه بود که در سال تحصیلی 97 - 1396 مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه مطابق با فرمول کوکران، تعداد 69 معلم و 320 دانش آموز به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای از مدارس دخترانه شهر کرمانشاه انتخاب شدند و به پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی، استرس شغلی هریس پاسخ دادند. داده ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک بر اساس متغیرهای خودکارآمدی و استرس شغلی از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که F مشاهده شده معنادار است ( 7/23 = F ) و متغیرهای پیش بین باهم 0/28 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کنند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ایجاد خودکارآمدی و استرس شغلی معلمان توجه به این نکته می تواند در امر تعلیم و تربیت بسیار تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان