مهدی درویش ملا

مهدی درویش ملا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای مجرمانه در تفرجگاه های شهر گرگان مطالعه موردی: تفرجگاه های النگ دره و ناهارخوران

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۶۸
رخداد جرائم در مناطق تفریحی شهر گرگان، یکی از دغدغه های مدیران انتظامی و امنیتی است که جذب مسافر به مناطق تفریحی را تهدید می کند. هدف پژوهش، بررسی عوامل بروز رفتارهای مجرمانه در تفرجگاه های النگ دره و ناهارخوران و شیوه های پیشگیری از آن است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه مربوط به شناخت عوامل بروز رفتارهای مجرمانه، 321 پرونده ای بود که در تفرجگاه های شهر گرگان در سال 1396 در کلانتری مربوطه، اداره آگاهی و مواد مخدر تشکیل شده بود. همچنین، جامعه مشارکت کنندگان مربوط به شناسایی شیوه های پیشگیری از بروز رفتارهای مجرمانه، فرماندهان، مدیران، کارشناسان انتظامی و اساتید رشته جامعه شناسی دانشگاه های استان گلستان، بالغ بر 60 نفر بودند. روش انتخاب پرونده ها، به صورت تصادفی در دسترس بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 181 پرونده تعیین شد و درنهایت امکان دریافت 185 پرونده فراهم شد. برای انتخاب مشارکت کنندگان بخش مصاحبه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین جرم تفرجگاه های شهر گرگان در سال 1396 (8/36 درصد از کل جرائم) سرقت است. در این بین ضرب وجرح و مصرف مشروبات الکلی بعد از سرقت، بیشترین جرائمی بودند که رخ دادند. درباره علت جرم، بیشترین علت جرائم مربوط به نیاز مالی است که حدود 7/9 درصد (18 مورد) از کل جرائم بود. سپس اعتیاد، دوستان مجرم و دلایل روان شناختی، بیشترین درصد علت جرم را به خود اختصاص داده است. درباره مهم ترین علت بروز جرم در این پژوهش یعنی نیاز مالی، صاحب نظران به اشتغال زایی، اعطای وام و مهارت آموزی نوجوانان و جوانان اشاره کردند. درباره راهکارهای پیشگیری از بروز جرائم مربوط به اختلالات روان شناختی، بیشترین راهکارها به تخصیص بودجه توسط دولت به منظور کاهش هزینه درمان روان شناختی، فرهنگ سازی درباره اهتمام به روان درمانی و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره ای بود.
۲.

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری (اعتیاد به هرزه نگاری)

کلید واژه ها: روایی پایایی هرزه نگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۹۱۲
هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری (PPUS-P) در بافت فرهنگی ایران بود. نمونه پژوهش شامل 213 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 96-1395 بود. در این پژوهش ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری (PPUS-P) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های بدست آمده از تحلیل های روان سنجی نشان داد که این ابزار از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. تحلیل عاملی اکتشافی چهار عامل را شناسایی کرد که مطابق با یافته های پژوهش های پیشین بود. هم چنین، تحلیل عاملی تأییدی مدل چهار عاملی این مقیاس را تأیید کرد. آلفای کرونباخ این مقیاس 85/0 به دست آمد. هم چنین، نسخه فارسی استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری (PPUS-P) ارتباطی مثبت و معنی دار را با  DASS-21 نشان داد. در نهایت، بر اساس نتایج این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که نسخه فارسی استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری (PPUS-P) برای سنجش استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری در نمونه ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان