چکیده

چگونگی برقراری ارتباطات سازنده بین هنرمند و مخاطب به منظور ارائه و درک آثار و همچنین شناسایی موانع و راهکارهای مؤثر در این زمینه از موضوعات مهمی است که توجه به آن سبب مشخص شدن نقاط ضعف و قوت این ارتباط می شود. توجه به بازخوردهای مخاطب در مورد اثر هنری و درنظرگرفتن سلیقه وی، از اولین اصول پایه گذاری یک تعامل و ارتباط انسانی صحیح بین هنرمند و مخاطب محسوب می شود. این پژوهش، با هدف شناسایی عوامل مؤثر در ارتباطات انسانی بین هنرمندان هنرهای تجسمی و مخاطبان، با استفاده از تئوری زمینه ای انجام شده است. جامعه تحقیق این پژوهش به صورت نظری انتخاب شده و شامل 14 صاحب نظر حوزه هنر و ارتباطات بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه، پیاده سازی، کدگذاری و خلاصه نویسی بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از دسته بندی مقوله ها و تم ها انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایجاد و برقراری تعاملات سازنده بین هنرمند و مخاطب در جامعه، متأثر از عوامل متعددی است که مهم ترین آن ها، در اولویت قراردادن جنبه انسانی تعاملات است. با توجه به نظر مشارکت کنندگان در تحقیق، تاثیرگذاری مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و فرهنگی در تعاملات انسانی بین هنرمند هنرهای تجسمی و جامعه مخاطب به اثبات رسید.

Investigating and explaining the effective factors in communication and the interaction of visual arts artists with the audience

The circumstances of establishing constructive communication between the artist and the audience in order to present and comprehend the artistic work, as well as recognizing the barriers and efficient solutions in this filed are amongst most significant issues in which paying attention to them leads to identifying the strengths and weaknesses of this relationship. Paying attention to the audience's feedback about the artwork and considering his taste is one of the first principles of establishing a proper human communication between the artist and the audience. This study is conducted in order to identify human interactions between artists in visual arts and their audiences using grounded theory. The statistical population was selected theoretically and included 14 experts in the fields of art and communications. Data gathering tools included interviews, transcripts, coding and summaries and data analysis was carried out by grouping of categories and themes. The results indicated that interactions between artists and audiences in the society are affected in various factors, the most important of which include the human aspect of the interactions. According to the opinion of the participants in the research, the effects of economic, social, communication and cultural problems in the interaction between artists of visual arts and their audience in the society was proven.

تبلیغات