سحرخیزی: ریاضتی شرعی یا توصیه ای بهداشتی (مطالعه ای تطبیقی بر اساس قرآن کریم، طب سنتی ایرانی و طب نوین)

سحرخیزی،اثرات فیزیولوژیک،سحر،فجر،طلوع الشمس،قرآن و علم،طب سنتی ایرانی،

تبلیغات