چکیده

The number words in the Qur’an are generally considered to have numerical meanings, while other meanings of these words have been reported under some verses (especially the creation verses). There are diverse cultural-ritual symbols of the number words employed by the people living in different geographical regions of the world from ancient centuries to the present. The peresent research aims to conduct a comparative study of the non-numerical meanings of number words and their numbered objects in the Qur’an and different rituals and cultures, using the method of ritual-cultural symbology, in order to discover and analyze the relationship between the literal meanings of Qur’anic numbers and their symbolic meanings. According to the results of this research, it seems that the non-numerical meanings of number words in the verses of Creation are not metaphors, ironies and parables, and they are possibly symbolic. Moreover, there is a close relationship between the ritual-cultural symbology and the literal meanings of numbers and their associations in the Creation Verses, so it can be suggested that there is a kind of language that all people can understand regardless of culture and geography.

بررسی تطبیقی دلالت متنی و نمادشناختی شمارواژه ها در آیات آفرینش

شمارواژه های به کار رفته در قرآن عموما بر معانی شمارشی حمل می شوند در حالی که دلالت های دیگری بر این کلمات ذیل برخی آیات (به طور ویژه آیات آفرینش) گزارش شده است. در مقابل، نمادهای آیینی-فرهنگی گوناگونی از شمارواژه ها یافت می شود که از گذشته تا به حال، مورد استفاده مردم در مناطق جغرافیایی مختلف قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش نمادشناسی آیینی-فرهنگی به بررسی تطبیقی معانی غیرشمارشی اعداد و معدودهای آن در قرآن و آیین ها و فرهنگ های مختلف پرداخته است تا چیستی رابطه دلالت های متنی اعداد قرآنی و دلالت های نمادین آن را کشف و تحلیل نماید. یافته های این پژوهش حاکی از این است که دلالت های غیرشمارشی اعداد در آیات آفرینش از قبیل استعاره، کنایه و تمثیل نیستند و نماد بودن این معانی محتمل است. همچنین میان معانی نمادشناختی آیینی-فرهنگی و دلالت های متنی اعداد و معدودهای آن در آیات آفرینش رابطه نزدیکی وجود دارد که می توان احتمال وجود زبان قابل فهم برای تمامی انسان ها صرف نظر از فرهنگ و جغرافیا را در پژوهش های آتی قرآنی با توجه به یافته های این پژوهش مطرح کرد.
قرآن،شمارواژه ها، آیات آفرینش،نمادشناسی،

تبلیغات