چکیده

As data and context continue to expand, a vast amount of textual content, including books, blogs, and papers, is produced and distributed electronically. Analyzing such large amounts of content manually is a time-consuming task. Automatic detection of feelings and emotions in these texts is crucial, as it helps to identify the emotions conveyed by the author, understand the author's writing style, and determine the target audience for these texts. The Qur’an, regarded as the word of God and a divine miracle, serves as a comprehensive guide and a reflection of human life. Detecting emotions and feelings within the content of the Qur’an contributes to a deeper understanding of God's commandments. Recent advancements, particularly the application of transformer-based language models in natural language processing, have yielded state-of-the-art results that are challenging to surpass easily. In this paper, we propose a method to enhance the accuracy and generality of these models by incorporating syntactic features such as Parts Of Speech (POS) and Dependency Parsing tags. Our approach aims to elevate the performance of emotion detection models, making them more robust and applicable across diverse contexts. For model training and evaluation, we utilized the Isear dataset, a well-established and extensive dataset in this field. The results indicate that our proposed model achieves superior performance compared to existing models, achieving an accuracy of 77% on this dataset. Finally, we applied the newly proposed model to recognize the feelings and emotions conveyed in the Itani English translation of the Qur’an. The results revealed that joy has the most significant contribution to the emotional content of the Holy Qur’an. 

تشخیص احساسات از متن قرآن با استفاده از شبکه یادگیری عمیق روبرتای پیشرفته

با گسترش مداوم داده ها و زمینه ها، حجم وسیعی از محتوای متنی، از جمله کتاب، وبلاگ و مقاله، به صورت الکترونیکی تولید و توزیع می شود. تجزیه و تحلیل چنین محتوای گسترده ای به صورت دستی کاری وقت گیر است. تشخیص خودکار احساسات و عواطف در این متون بسیار مهم است، زیرا به شناسایی احساسات منتقل شده توسط نویسنده، درک سبک نگارش نویسنده و تعیین مخاطب هدف برای این متون کمک می کند. قرآن به عنوان کلام خدا و معجزه الهی به عنوان راهنمای جامع و بازتاب زندگی انسان عمل می کند. تشخیص عواطف و احساسات در محتوای قرآن به درک عمیق تر از احکام خداوند کمک می کند. پیشرفت های اخیر، به ویژه استفاده از مدل های زبان مبتنی بر ترانسفورماتور در پردازش زبان طبیعی، نتایج پیشرفته ای را به همراه داشته است که پیشی گرفتن از آنها به راحتی دشوار است. در این مقاله، ما روشی را برای افزایش دقت و کلیت این مدل ها با ترکیب ویژگی های نحوی مانند Parts Of Speech (POS) و برچسب های Dependency Parsing پیشنهاد می کنیم. هدف رویکرد ما ارتقای عملکرد مدل های تشخیص احساسات، قوی تر کردن و کاربردی تر کردن آن ها در زمینه های مختلف است. برای آموزش و ارزیابی مدل، ما از مجموعه داده Isear استفاده کردیم، که مجموعه داده ای کاملا تثبیت شده و گسترده در این زمینه است. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی ما در مقایسه با مدل های موجود، به دقت 77 درصد در این مجموعه داده دست می یابد. در نهایت، مدل پیشنهادی جدید را برای تشخیص احساسات و عواطف منتقل شده در ترجمه انگلیسی ایتانی قرآن به کار بردیم. نتایج نشان داد که شادی بیشترین سهم را در محتوای عاطفی قرآن کریم دارد.
تشخیص احساس،پردازش زبان طبیعی،ترانسفورمرها،ادات سخن،تجزیه وابستگی،متن کاوی قرآن،

تبلیغات