چکیده

In both theory and practice, political participation is considered to be one of the most significant political challenges. The Qur'an is the main religious source that makes it possible for political explanations to be given in respect of such issues. This study aims to formulate the types of political participation in an illegitimate political system in order to identify acceptable types in the light of the teachings of the Qur'an. The hypothesis of this research, carried out with the method of thematic interpretation, is that from the Qur'anic perspective, in an illegitimate political system, diverse types of positive and negative participation are authorised, depending on the circumstances, from participation in power structures to conflicting with the aim of reducing or eliminating oppression. In this regard, seven types of positive and negative political participation in an illegitimate political system have been identified in the Qur'an; positive political participation such as criticism and objection, guidance through dialogue and debate, and participation through <em>taqīyah</em> (religious dissimulation); negative political participation such as non-cooperation, civil disobedience, declaration of aversion, and struggle and overthrow. Based on this, the article concludes that according to the Qur'an, various types of positive and negative political participation are permissible in confronting an illegitimate political system. The Qur'an describes the behavior of the prophets and Qur'anic figures in the confrontation with an illegitimate system as a wide range of minimal to maximal participation with the aim of eliminating oppression.

رهیافتی قرآنی به صورت بندی مشارکت سیاسی در نظام سیاسی نامشروع

مشارکت سیاسی یکی از مهم ترین و ظریف ترین چالش های سیاسی و معرکه آرا هم در ساحت نظر و هم در صحنه عمل محسوب می شود. از سوی دیگر قرآن مهم ترین منبع دینی است که امکان تبیین سیاسی موضوعی نسبت بدین گونه موضوعات را دارد. بر این اساس شناخت نوع مشارکت سیاسی در نظام سیاسی نامشروع بر اساس آموزه های قرآنی، و صورت بندی و اشکال و اجزای مشارکت سیاسی نسبت به چنین نظام سیاسی در قرآن اهداف کلیدی تحقیق است. فرضیه این پژوهش که با روش تفسیر موضوعی انجام شده، چنین است که از دیدگاه قرآن در نظام سیاسی نامشروع انواع مختلف مشارکت مثبت و منفی وابسته به نوع شرایط از حضور در ارکان قدرت تا براندازی و معارضه با هدف کاستن یا امحای ظلم وجود دارد. در این راستا در این تحقیق هفت نوع مشارکت سیاسی ذیل نظام نامشروع در قرآن شناسایی شد که عبارتند از: مشارکت سیاسی مثبت معطوف به کنش سیاسی منتقدانه و معترضانه، مشارکت مثبت معطوف به رفتار هدایت گرانه و دعوت به حق از طریق گفتگو و مناظره، مشارکت مثبت معطوف به تقیه، مشارکت سیاسی منفی معطوف به کنش سیاسی عدم همکاری، مشارکت منفی معطوف به نافرمانی مدنی، مشارکت منفی معطوف به کنش تبری جویانه و مشارکت منفی معطوف به معارضه و براندازی. بر این اساس مقاله نتیجه می گیرد که از نظر قرآن اقسام مختلف مثبت و منفی مشارکت سیاسی ذیل نظام سیاسی نامشروع روا و مطلوب است و در راستای زدودن ظلم، توصیف قرآن از پیامبران و شخصیت های قرآنی در مواجهه با نظام نامشروع رفتاری سلسله مراتبی اما در نهایت معارض گونه و دارای اهداف براندازانه و انقلابی است که از حیث سلوک و ابزار البته دچار قبض و بسط است.
مشارکت سیاسی،نظام سیاسی نامشروع،مشارکت سیاسی منتقدانه،مشارکت سیاسی براندازانه،تفسیر سیاسی-موضوعی قرآن،کلام سیاسی،

تبلیغات