آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶

چکیده

برجسته ترین هدف نزول قرآن کریم برای جهانیان، هدایت ایشان به شیوه صحیح زندگی و به بیانی دیگر تربیت صحیح افراد است. قرآن کریم، به عنوان مهم ترین کتاب تربیتی بشر، چنین هدفی را در مدت 23 سال نبوت پیامبر اکرم| و به شکل های گوناگون دنبال کرده است. پژوهش پیش رو تلاش بر آن دارد که با روش توصیفی- تحلیلی مهم ترین شکل های بیان نکات تربیتی که در قرآن از آن استفاده شده است را تبیین کرده و نمونه ای از آنها را در سوره مبارکه حجرات که به عنوان سوره ای اخلاقی-تربیتی در قرآن شناخته می شود نشان دهد، تا مخاطب بتواند با این روش ها و بیان قرآنی آنها بهتر آشنا گردد. قرآن کریم برای بیان نکات تربیتی شیوه های متعددی دارد که شیوه های اصلی آن هفت روش است که عبارتند از: 1. تذکر و یادآوری؛ 2. موعظه و نصیحت؛ 3. تشویق و تنبیه؛ 4. تحریک عواطف؛ 5. امر و نهی؛ 6. ارائه الگو و 7. قصه گویی. این موارد در پژوهش حاضر با توجه به سوره مبارکه حجرات مورد بررسی قرار گرفته اند.

The Methodology of Expressing Educational Points in the Qur'an with an Emphasis on the Blessed Surah Al-Hujurat

The most prominent goal of the revelation of the Holy Qur'an for the whole world is to guide them to the correct lifestyle and in other words to educate people correctly. The Holy Quran, as the most important human educational book, has pursued such a goal during the 23 years of Prophethood of the Holy Prophet and in various forms. The present study seeks to explain the most important forms of expression of educational points that are used in the Qur'an through a descriptive-analytical method and show an example of them in Surah Hujurat, which is known as a moral-educational surah in the Qur'an so that the audience can get to know these methods and their Qur'anic expression better. The Holy Quran has several methods to express educational points, the main methods of which are seven methods, which are, remembering and reminding; 2. Preaching and advising; 3. Encouragement and punishment; 4. Stimulation of emotions; 5. Command and prohibition; 6. Model presentation and 7. Storytelling. These methods have been examined in the present study with regard to Surah Hujurat.

تبلیغات