چکیده

سهل بن زیاد رازی از راویان معروفی است که در اسناد احادیث فراوانی واقع شده است. غالب منابع رجالی متقدم امامیه به تضعیف او پرداخته و از بی اعتمادی به وی سخن گفته اند، درحالی که برخی منابع رجالی و فقهی متأخر به مناقشه در ادله تضعیف او پرداخته و از وثاقت این راوی پُرکار دفاع کرده اند. آیت الله خامنه ای از معدود محققانی است که نه به دفاع از وثاقت مطلق سهل بن زیاد پرداخته و نه به بی اعتباری همه ی روایات او حکم نموده اند، بلکه ایشان، نظریه اعتبار روایات سهل در کتاب شریف کافی را تقویت کرده اند. ایشان معتقدند که تصریحات پُرتعداد قدما در تضعیف سهل بن زیاد، دفاع از وثاقت مطلق او را دشوار می سازد، ولی از سوی دیگر جایگاه رفیع شیخ کلینی در حدیث شناسی و اهتمام فراوان او به نقل احادیث سهل در کتابی مانند کافی، وثوق به روایات این راوی درخصوص کتاب کافی را به ارمغان می آورد. این نظریه، پیامدهای ملموسی در اجتهاد و فقه آیت الله خامنه ای به همراه دارد. 

Reliability of Hadiths Narrated by Sahl ibn Ziyad Razi in Thoughts of Ayatollah Khamenei

Sahl ibn Ziyad Razi is a well-known narrator who has been mentioned in the chains of narration of many Hadiths and documents. The majority of early Shiite Rejali sources prior to Imamia have undermined him, while some latter Rejali and Fiqhi sources have defended the trustworthiness of this prolific narrator and described his narrations as authentic and consistent. Ayatollah Khamenei is one of the few scholars who have neither defended the absolute trustworthiness of Sahl ibn Ziyad nor ruled out that all of his Hadiths are invalid. Rather, he has strengthened the theory of the reliability of Sahl's Hadiths in the noble book of al-Kafi. He believes that the numerous statements of the predecessors in weakening Sahl ibn Ziyad make it difficult to defend his absolute trustworthiness, but on the other hand, the high status of Sheikh Koleini in hadith studies and his great interest in transmitting Sahl's Hadiths in a book like al-Kafi, brings about trust in the hadiths of this narrator regarding al-Kafi. This theory has tangible implications in the areas of ijtihad and Fiqh for Ayatollah Khamenei.

تبلیغات