چکیده

حکمت پروردگار در آینه اندیشه متکلمان مسلمان، حاکی از علم بی منتهای اوست.آنان با تبیین حکمت الهی و دقایق صنع و لطایف فعل، علم پروردگار را استنتاج می نمایند وبیشتر هم به علم فعلی و صفات فعلی او توجه دارند. طبق عقیده متکلمان شیعی – با غضّ نظر از آرای فلسفی آنان در این باب– تعریفی که از حکمت باری در عرصه کلام صورت گرفته عبارتست از «أنّه تعالی لایفعل القبیح و لایخل بواجب» که مستلزم پذیرفتار شدن قاعده حسن و قبح ذاتی عقلی می باشد؛ اینکه پدیدگان فی نفسه مشتمل بر انحاء مصالح و مفاسداند و واجب تعالی هم عالم به این مصالح و مفاسد می باشد. لذا در افعال خود امور قبیح را مرتکب نمی گردد و امر بایسته را ترک نمی گوید. متکلمان شیعی با این رأی خویش به گونه ای مرزبندی با آرای اشاعره که منکر حسن و قبح ذاتی عقلی اند نمودند طبق رأی اشاعره، خداوند افعال خود را از روی مصحلت و حکمت انجام نمی دهد بلکه آنچه انجام می دهد حکمت آمیز است که آنرا هم ناشی از علم پروردگار می دانند. آنها با این بیان خواسته اند علو ذاتی پروردگار را که محکوم هیچ امر بیرون از قلمرو ذات خود نیست حفظ نمایند اما به گونه ای صدور هر فعلی ولو عبث آلود را برای ذات باری تجویز کرده اند.متکلمان معتزلی که همانند متکلمان شیعی قائل به حسن و قبح ذاتی عقلی اند بر ابتناء افعال باری بر مصلحت و حکمت و عاری بودن از لغو و عبث پای می فشرند اما بیان آنها از حکمت پروردگار شبیه به حکمت در آدمیان است که برای وصول به غرض و هدفی، فعلی از او صادر می شود.

self-existent wisdom from the point of view of Muslim theologians

The wisdom of God in the mirror of Muslim theologians' thinking indicates His infinite knowledge. They infer God's knowledge by explaining the divine wisdom and the details of the craft and the subtleties of the verb, and they pay more attention to His current knowledge and current attributes. According to the opinion of Shiite theologians - regardless of their philosophical opinions in this matter - the definition of wisdom in the field of speech is "God does not do ugly things, which requires accepting the principle of goodness and ugliness inherent in reason; That the phenomenon in itself contains all kinds of benefits and corruptions, and the Supreme Being is also aware of these benefits and corruptions. Therefore, in his actions, he does not commit ugly things and does not abandon what is necessary. With this opinion, Shiite theologians demarcated the opinions of the Ash'arites, which deny goodness and ugliness inherent in reason. According to Ash'areh opinion, God does not perform His actions based on purity and wisdom, but what He does is wise, which they consider to be the result of God's knowledge. With this statement, they wanted to preserve the inherent exaltation of God, who does not condemn anything outside the realm of his nature, but they have prescribed the issuance of any act, even if it is futile, for his nature to be a burden. The verbs are based on expediency and wisdom and being free from cancellation and futility, but their expression of God's wisdom is similar to the wisdom of humans, which is issued from Him to achieve a purpose and goal.

تبلیغات