آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳

چکیده

مقدمه : در مجموعه ترانزیت مواد مخدر، آسیب شناسی با رویکرد شهری و منطقه ای بالاترین اهمیت را دارد. قاعدتاً از این روست که از منظر جامعه شناسان آسیب های حمل ،مصرف و ترانزیت مواد مخدر در کانون فرآیند توسعه و پول شویی و ارتقای سطح فرهنگ و اجتماعی جامعه تأثیر بسزایی دارد. لذا برای سنجش و ارزیابی  آسیب ها راه های مقابله با ترانزیت مواد مخدر و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت در کاهش آسیب های مواد مخدر در جامه شهری و روستایی نیازمند نگاهی واقع بینانه هست . داده و روش : تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ روش کمی _کیفی است. در بخش کیفی اطلاعات به روش مصاحبه با 30 نفر از کارشناسان اداره مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان جمع آوری شد. پس از مشخص شدن شاخص های اصلی  پرسشنامه تنظیم گردید. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه 690 نفر کارشناسان ادارات مربوطه با حوزه مبارزه با مواد مخدر استان کرمان بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 274 نفر تعیین گردیده؛ سپس داده ها با روش میانگین تحلیل شد.آزمون داده ها به وسیله نرم افزار  spss ورژن 25 انجام شد. یافته ها : نشان دهنده آن است که میان ترانزیت و آسیب های اجتماعی -  شهری و منطقه ای رابطه معنی داری وجود دارد و ترانزیت مواد مخدر بیشترین تأثیرگذاری را به ترتیب بر افزایش سرقت مسلحانه با ضریب بتا 0/701 ، افزایش کشفیات مواد مخدر با ضریب  بتا 0/652، افزایش آسیب های اجتماعی با ضریب بتا 0/510، افزایش اعتیاد با ضریب بتا  0/434، از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان) با ضریب بتا 0/482،  افزایش انواع جرم ها (آدم ربایی، قتل، سرقت مسلحانه) 0/444  و  افزایش آمار زندانیان استان با ضریب بتا  0/401 داشته است. نتیجه گیری : شهرهای قرارگرفته در مسیر ترانزیت مواد مخدر استان کرمان بیشترین آسیب را دچار هستند. از میان شهرستان های استان کرمان شهرستان های جنوبی شامل کهنوج ، رودبار، قلعه گنج، منوجان، جیرفت، عنبرآباد، فاریاب و شهرستان شرقی بم، فهرج، ریگان، نرماشیر بیشترین آسیب را که شامل افزایش مقدار کشفیات مواد مخدر، افزایش انواع جرم ها ( قتل، آدم ربایی)، افزایش سرقت مسلحانه،از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان)، افزایش اعتیاد در حوزه شهری را دچارند.

Pathology of drug transit with a socio-urban and regional approach (case study: Kerman province )

Introduction: In the collection of drug transit, pathology with an urban and regional approach has the highest importance. This is probably the reason why, from the point of view of sociologists, the harms of carrying, consuming and transiting drugs have a significant impact on the development and money laundering process and the improvement of the social and cultural level of the society. Therefore, in order to measure and evaluate the harms, the ways to deal with drug transit and to evaluate the success or failure rate in reducing the harms of drugs in urban and rural areas, a realistic view is needed. Data and Method . The current research is practical in terms of purpose and quantitative-qualitative in terms of method. In the qualitative part, information was collected by interviewing 30 experts of the anti-narcotics department in Kerman province. After determining the main indicators, the questionnaire was prepared. The statistical population of the quantitative part included all 690 experts from departments related to the fight against narcotics in Kerman province. The sample size was determined by using Morgan's table to be 274 people. Then the data was analyzed with the average method. The data test was done by spss version 25 software. Results: It shows that there is a significant relationship between transit and socio-urban and regional harms, and drug transit has the greatest impact, in order of increasing armed robbery with a beta coefficient of 0/701, increasing drug detections with a beta coefficient of 0/652, Increase in social damage with a beta coefficient of 0/510, increase in addiction with a beta coefficient, loss of human resources (martyrs and veterans) with a beta coefficient of 0/482, increase in addiction with a beta coefficient of 0/434, increase in all types of crimes (kidnapping, murder, armed robbery) (0/444) and increased the number of prisoners in the province with a beta coefficient of 0/401. Conclusion : The cities located on the drug transit route of Kerman province are the most damaged. Among the cities of Kerman province, the southern cities include Kohnouj, Rudbar, Qaleganj, Manujan, Jiroft, Anbarabad, Faryab, and the eastern cities of Bam, Fahraj, Regan, and Narmashir. , the loss of manpower (martyrs and veterans), the increase of addiction in the urban area.

تبلیغات