کلید واژه ها: سوره معارج معادباوری تفسیر ساختاری آثار تربیتی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۹۵ - ۲۱۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

غرض اساسی از نزول آیات وحیانی قرآن، خواندن، فهمیدن و به کار بستن آنها است. پایبندی به یک روش نظام مند در فهم وتدبر آیات قرآن لازم و بایسته است. روش تفسیر ساختاری به عنوان یکی از روش های فهم آیات قرآن مبتنی بر اصول مهمی چون توقیفی بودن ترتیب آیات در یک سوره و وحدت موضوعی بین آنهاست. این روش به دنبال کشف چهره ای نو و منسجم از سوره های قرآن است. یکی از سوره های قرآن که نیازمند تبیین غرض اصلی است، سوره مبارکه معارج است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تفسیر ساختاری، غرض اصلی سوره تشریح شده است. این سوره شامل سه موضوع است: 1- شرح حادثه قیامت و نگرش استبعادانگارانه کفار نسبت به آن (آیات 1 تا 18) 2- بیان وضعیت انسان مؤمن از حیث ایمان و عمل متأثر از اعتقاد به معاد (آیات 19 تا 35) 3- بیان دوباره عاقبت کفار و تعامل با پیامبر (ص) (آیات 36 تا 44) وجه ارتباط میان بخش های این سوره تأکید بر معادباوری و تأثیر این مسئله در وضعیت انسان های مؤمن و کافر از حیث عمل و سبک زندگی است. وجه تمایز این دیدگاه نسبت به سایرین، تأکید بر نقش تربیتی معادباوری در انسان است.  

Analysis of the main purpose of Surah Al-Ma'arij with emphasis on the role of resurrection belief in human education

The main purpose of the revelation of the revelatory verses of the Qur'an is to read, understand and apply it. Adherence to a systematic method in understanding and contemplating the verses of the Qur'an is necessary. The method of structural interpretation as one of the methods of understanding the verses of the Qur'an is based on important principles such as the confinement of the order of the verses in a surah and the thematic unity between them. This method seeks to discover a new and coherent face of the surahs of the Qur'an. One of the surahs of the Quran that needs to be explained is the main surah of the Holy Quran. In this research, the main purpose of the surah was explained in a descriptive-analytical method with a structural interpretation approach. This surah consists of three topics: 1- Description of the event of resurrection and the exclusionary attitude of the infidels towards it (verses 1 to 18) 2- Expressing the situation of the believer in terms of faith and action affected by belief in the resurrection Reiterating the fate of the infidels and interacting with the Prophet (PBUH) (verses 36: 44) The relationship between the sections of this surah emphasizes the resurrection and the impact of this issue on the situation of believers and infidels in terms of practice and lifestyle. The distinguishing feature of this view from others is the emphasis on the educational role of resurrection.

تبلیغات