آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

لوح محفوظ که در آیات قرآن با عبارات کتاب مبین، کتاب حفیظ، کتاب مرقوم، کتاب مکنون، و امام مبین یاد شده است از واژگان بنیادین قرآن کریم است که چون تنها یک مرتبه در قرآن به کار رفته است؛ سبب وجود اختلاف نظر میان قرآن پژوهان درباره ماهیت و ویژگی های آن، گشته است. در این نوشتار چیستی و ویژگی های لوح محفوظ از نظر دو مفسر کبیر قرآن کریم علامه طبرسی وعلامه سید محمدحسین طباطبایی مورد مداقه قرار گرفته. درباره ماهیت و چیستی لوح محفوظ نظر صاحب المیزان که «لوح محفوظ را مرتبه ای از مراتب وجود قرآن می داند» پسندیده و ارجح به نظر می آید. گرچه سایر اقوال گفته شده نیز، ازاتقان کافی برخوردار است. از ویژگی های لوح محفوظ نیز جامعیت آن را می توان بر سایر ویژگیها برتر دانست چون به نوعی سایر ویژگی ها را در خود دارد. مطالب تحت عنوان «بررسی تطبیقی چیستی لوح محفوظ ویژگی های آن در المیزان و مجمع البیان» به روش تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر و تدوین درآمده است.

A comparative study of what is a protected tablet and its characteristics in Al-Mizan and Majma 'al-Bayan

The Preserved Tablet, which is mentioned in the verses of the Qur'an with the expressions of the Book of Mubin, the Book of Hafiz, the Book of Marqum, the Book of Maknun, and the Imam of Mubin, is one of the basic words of the Holy Qur'an, which is used only once in the Qur'an; It has caused controversy among Quranic scholars about its nature and characteristics. In this article, the nature and characteristics of the protected tablet have been studied from the point of view of two great commentators of the Holy Quran, Allameh Tabarsi and Allameh Tabatabai. Regarding the nature and nature of the protected tablet, Sahib al-Mizan, who considers the protected tablet to be one of the levels of the Qur'an, seems to be preferred and preferred, because before this the commentator Mullah Sadra Shirazi also had this opinion. However, the other statements made are sufficiently convincing. Among the features of the protected tablet, its comprehensiveness can be considered superior to other features because it has other features in it. The articles entitled "Comparative study of what is a preserved tablet and its characteristics in Al-Mizan and Majma 'al-Bayan" have been written and compiled in an analytical and descriptive manner.

تبلیغات