کلید واژه ها: رد شمس سلیمان (ع) نمازعصر ردوها علی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۲۹ - ۱۴۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

در سوره «ص» بیان شده که سلیمان (ع) به سبب اشتغال به بازدید تعدادی اسب، از ذکر خداوند (نماز عصر)، غافل شد، لذا آن حضرت فرمود: «رُدّوها علیَّ». در تبیین مرجع ضمیر «رُدّوها علیَّ» و نیز جمله «تَوارَت بالحجاب»، دو قولِ بازگشت «خورشید» یا «اسب ها» ذکر شده است؛ اما در هر دو قول اشکالات جدّی وجود دارد، این مقاله به روش علمی تحلیلی با محوریت دیدگاه علامه، ضمن بازپژوهی در تفاسیر فریقین و نیز استفاده از منابع تفسیری معتبر، با هدف رفع ابهامی که بر مرجعیت ضمیر، عارض گردیده، ضمن ارائه فرضیه ای جدید، به این نتیجه رسیده که هر چند دیدگاه صحیح، قول «بازگشت خورشید» است؛ اما مراد، بازگشت خورشید در جهت معکوس نیست، بلکه مفهوم آن، «جابه جایی و انتقال سلیمان (ع)» به سمت غرب است.

Re-examining the possibility of rejecting the sun in Surah PBUH with the focus on the view of Allameh Tabatabai

It is stated in Surah (PBUH) that Sulayman (AS) neglected the remembrance of God (evening prayer) due to visiting a number of horses, so the Imam said: "Radduha Ali". In explaining the reference of the pronoun "Radduha Ali" as well as the sentence "Tawarat in hijab", two promises of the return of "the sun" or "horses" are mentioned; However, there are serious problems in both statements. The new hypothesis concludes that although the correct view is the promise of the "return of the sun"; But what is meant is not the return of the sun in the opposite direction, but its meaning is "the movement and transfer of Sulayman (AS)" to the west.

تبلیغات