نویسندگان: محمدفردین جلالی

کلید واژه ها: قرآن ابتلاء آزمایش الهی تحمل و صبر

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۸۳ - ۱۰۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۰۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

بر اساس آموزه های قرآنی، ابتلاء یک سنت الهی است که همیشه ثابت و غیر قابل نسخ است و انسان باید همواره آماده ابتلاء باشد. بخشی از مصیبت ها بر اساس سنت ابتلاء و امتحان الهی است تا شخص هر آنچه در نهاد دارد بروز و ظهور دهد و به فضایلی چون صبر و حلم دست یابد. مصیبت به معنای اصابت امری است که انسان را با فقدانی مواجه می کند؛ این فقدان شامل از دست دادن نعمتی چون جان و مال و عرض، یعنی از دست دادن عضوی از خانواده و خویشان، عضوی در بدن، مال و عرض و آبرو و مانند آن است. آنچه مى تواند مصائب را التیام بخشد و توان تحمل آن را در آدمى ایجاد کند، تسلیم در برابر خواست خدا، تقوا، توکل، یاد خدا، زدودن غفلت، صبر و شکیبایى است. این نوشتار با تکیه بر آیات قرآن کریم و روش تفسیر موضوعى و معناشناسى با رویکرد توصیفى تحلیلى در پى ارائه راهکار های قرآنى در تحمّلِ بلا و مصیبت است که آدمى در پرتو آن نه تنها مى تواند فشار روانى مصیبت را تحمل کند، بلکه می تواند از آن در رشد و تعالى خویش بهره بگیرد.

The divine tradition of affliction and the methods of enduring disaster from the perspective of the Qur'an and hadiths

According to the Qur'anic teachings, affliction is a divine tradition that is always fixed and irrevocable, and man must always be ready for affliction. Part of the calamities is based on the tradition of divine providence and testing so that one can manifest everything in the institution and achieve virtues such as patience and wisdom. Tragedy means to strike something that deprives man of loss; This loss includes the loss of a blessing such as life, property and breadth, that is, the loss of a member of the family and relatives, a member of the body, property and breadth and honor, and the like. What can heal suffering and make it possible for a person to endure it is submission to the will of God, piety, trust, remembrance of God, removal of negligence, patience and forbearance. Relying on the verses of the Holy Quran and the method of thematic and semantic interpretation with a descriptive-analytical approach, this article seeks to provide Quranic solutions in enduring calamity and calamity, in the light of which one can bear the psychological pressure of calamity, but also grow from it. And enjoy his excellence.

تبلیغات