نویسندگان: حیدر باقری اصل

کلید واژه ها: گزاره کلام خدا نظریه زبانی فعل گفتاری

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۶۹ - ۸۱
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

یکی از گزاره های کلامی قرآنی در قرآن کریم این گزاره است که «خدا متکلم است ». آیات قرآن کریم و روایت معصومان به این گزاره پرداخته و بر آن تأکید نموده اند. موضوع این گزاره ، خدا و محمول آن ، تکلم و سخن گفتن خداست . ما در مورد تفسیر این محمول که دلالت بر سخن گفتن خدا می کند و نیز چگونگی تبیین تکلم خدا و نحوه انتساب تکلم به او، با مشکل جدی مواجه هستیم و از آنجایی که فلسفه زبان دینی ، این گونه مسائل را مورد بحث قرار می دهد، این مقاله در صدد است گزاره مذکور را از دیدگاه فلسفه زبان دینی با رویکرد آیات قرآن کریم بررسی، تحلیل و تبیین کند و یک راه حل قرآنی را برای مشکل مذکور بر اساس آیات قرآن کریم و با روش عقلانی تفسیر آیات قرآنی، استخراج و ارائه کند. مهم ترین یافته تحقیق این نتیجه است که تکلم خدا، با رویکرد آیات قرآنی قابل ارائه است.

Theory of speech act and analysis of God's speech

One of the logical propositions is that "God is speaking". The subject of this proposition is God and its predicate is God's speaking. We face with serious problem about interpretation of this predicate that denote to God's speaking also the quality of clarification of God's speech and the circumstance of attribution of speech to him. Since religious linguistic philosophy discusses this kind of affairs. This article wants to study, analyze and make clear the mention proposition on the view of religious linguistic philosophy and extract and present a Quranic and reasonable way for solving the mentioned problem on the bases of Quranic verses and this is an important finding of this article.

تبلیغات