کلید واژه ها: تطبیقی فریقین قرآن لوح محفوظ مفسران

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۲ - ۳۳
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

موضوع لوح محفوظ، که گاهی «امّ الکتاب» و «کتاب مکنون» نیز نامیده می شود، در مقابل لوح محو و اثبات آمده و یکی دیگر از مراتب نزول قرآن است. امور مندرج در لوح محفوظ ثابت و غیر قابل تغییر و مصون از نقصان است؛ اما واقع شدنی هستند. این نگارش به بررسی «لوح محفوظ» و کیفیت آن از دیدگاه مفسران فریقین می پردازد. روش جمع آوری مطالب در این پژوهش کتابخانه ای بوده و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. بنا بر یافته های تحقیق حاضر، لوح محفوظ (صفحه ای از نور) همان علم بی کران و لایزال الهی است که مرجع صدور همه کتب تشریعی بوده و مقدّرات تمام کائنات قبل از وجود در آن نگاشته شده است. در این نوشتار آراء و دیدگاه ها و همچنین روایات مرتبط با لوح محفوظ و موضوعات وابسته را گردآوری شده و با توجه به آیات قرآن و تفاسیر مختلف شیعی و سُنّی، برترین و موثق ترین آراء در مورد لوح محفوظ بیان شده است.

The review of the preserved tablet and its quality from the perspective of the commentators of the fariqin

abstract of the subject of the mahfouz tablet, sometimes called "um al-Kitab" and "The Book of Maknun", has been edified in front of the tablet and is another part of the revelation of the Qur'an. The method of collecting materials in this research is library and the research method is descriptive-analytical. This writing examines the "Reserved Tablet" and its quality from the viewpoint of fariqin exegetes. According to the findings of this study, the mahfouz tablet (a page of light) is the infinite knowledge and divine lysal which is the reference for the issuance of all the essay books in which the destinies of all the universes were written before existence. In this writing, he has compiled opinions and views as well as hadiths about the reserved tablet and related topics, and according to quranic verses and various Shi'a and Sunni interpretations, the best and most reliable opinions about the tablet have been mentioned.

تبلیغات