کلید واژه ها: MullaSadra motashabehat analogical verses Quran paraphrase Quran

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۶۱ - ۷۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۳

چکیده

One of the most important discussions in the Quranic sciences is the topic of Mohkam (the verses which have clear meaning) and Motashabeh (the verses which have not clear meaning or have several similar meanings) in Quran, the way of glossing of Quran and one who deserves the conditions of this important. There are different proposed reasons for the existence of these kinds of verses in Quran. There are also different methods provided by Quran interpreters to understand the meanings of these verses. Mullasadra as a transcendent sage, who knew the Quran as the infrastructure of his philosophy doctrine, not only tried to categorize interpreters' approaches about these teams of verses and criticized their attitude, but also introduced a special method to encounter these verses which is not much different from mystics' methods. He believed that everything we know in material world has an exemplar in the kingdom of heaven (malakoot). Motashabeh verses are about affairs that have roots in kingdom world and their glosses are tied to understanding of the relationships of these two worlds. In his viewpoint transfusion toward inner concept of Quran, needs related background knowledge and spiritual abilities that could be reached by special meditation and scientific efforts.

ضوابط تأویل آیات متشابه از دیدگاه ملاصدرا

از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه علوم قرآنی مسئله آیات متشابه ومحکم، چگونگی فهم وتأویل آنها و نیر اینکه علم تأویل در اختیار چه کسی وبا چه شرایطی است می باشد. در مورد این که اصولا چرا در قران این گونه آیات وجود دارد دلایل متفاوتی ارائه شده است همچنین روشهای متفاوتی از سوی مفسران قران برای فهم این گونه آیات ارائه شده است. ملاصدرا به عنوان یک حکیم و مفسر عالی مقام که زیر بنای رفیع فلسفه خود را قران می داند علاوه بر دسته بندی ونقد رویکرد قران پژوهان در این خصوص، روشی ویژه در برخورد با این آیات ارائه می کندکه بی شباهت به راه روش عرفا نیست. وی معتقد است خداوند هیچ شیء در عالم ماده خلق نکرده است مگر آنکه قبل از آن در عالم معنی نظیری از آن را آفریده است وهیچ چیزی در عالم معنا آفریده نشده است مگر اینکه درعالم بالاتر نظیری دارد. آیات متشابه قران مربوط به اموری است که ریشه درعالم معنا دارد وتأویل آن با ایجاد ارتباط بین الفاظ آیه ومثالهای عالم معنا شکل خواهد یافت. ملاصدرا رسوخ به معانی باطنی وتأویل آیات را محتاج مقدمات علمی و روحی خاصی می داند که در سایه سلوک علمی وتزکیه باطن حاصل می گردد.

تبلیغات