نویسندگان: نسترن ارزانیان

کلید واژه ها: دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۵۹-۲۷۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۸۳

چکیده

کودکان و نوجوانان سرمایه های انسانی هر کشوری محسوب می گردند که با تکیه بر آنان، آینده کشورها ساخته می شود. حمایت از این سرمایه های انسانی، نقش انکارناپذیری در پرورش نبوغ و استعدادها دارد. بدین روی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نخستین قانونی بود که به طور ویژه به حمایت از این اشخاص پرداخته است. پس از تجربه نسبتاً موفق این قانون، ضرورت تصویب قانون جدید به همراه نوآوری هایی در راستای حمایت بیشتر از این قشر آسیب پذیر احساس شد. النهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1399 تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان به منصه اجرا گذاشته شد. علیرغم نوآوری ها و اتخاذ سیاست های پیشگیرانه مناسب و ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دادگستری، تعیین خط مشی و وظایف محوله در راستای حمایت از این اشخاص؛ خلأها و ابهاماتی در این قانون وجود دارد همچون لزوم جرم انگاری ضرب و جرح عمدی، تولید، ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی توسط کودکان و نوجوانان و ضرورت بازنگری در برخی از مواد این قانون که مرقومه حاضر درصدد بیان و ارائه راهکار مناسب جهت مرتفع نمودن آن می باشد. نوشتار پیش رو، به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است.

Examining the Loopholes of the Law on the Protection of the Rights of Children and Adolescents with an Emphasis on the Role of the Offices for the Protection of the Rights of Children and Adolescents

Children and teenagers are considered as the human capital of any country, relying on them, the future of the country is built. Supporting these human capitals has an undeniable role in cultivating genius and talents. Thus, the Law on Protection of Children and Adolescents approved in 2013 was the first law that specifically protects these persons. After the relatively successful experience of this law, the necessity of approving a new law along with innovations in order to support more of this vulnerable group was felt. Finally, the Law on the Protection of Children and Adolescents was approved in 2019 and was put into effect after the approval of the Guardian Council. Despite the innovations and the adoption of appropriate preventive policies and the need to establish offices for the protection of the rights of children and adolescents, to determine the policy and assigned duties in order to protect these persons, there are gaps and ambiguities in this law, such as the need to criminalize intentional assault, production , making and buying and selling alcoholic beverages by children and teenagers and the need to review some of the articles of this law, which the present article is trying to express and provide a suitable solution to solve. The following article is written in a descriptive and analytical way.

تبلیغات