کلید واژه ها: دایره المعارف فارسی بریتانیکا دانشنامه بزرگ شوروی دانشنامه ریاضی امریکانا دانشنامه ریاضیات کاربردی

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵

The entry of “Mathematics” in great encyclopedias along with introducing some mathematics encyclopedias

Encyclopedias are reference books or books providing summaries for all branches of human knowledge or a particular one. Entries of encyclopedias are much more different than those of dictionaries. Encyclopedic entries are arranged alphabetically by names or by categories. Encyclopedias have a long history, even more than 2000 years which have evolved considerably. Digital and open source versions have also developed vastly. The first aim of this paper is to investigate the famous international encyclopedias, namely; Americana, Britannica, BSE, and in particular, Da'eratolmaa'ref-e Farsi (Mosaheb) to review the entry of “Mathematics” and inspect the development of this subject and its applications in other disciplines. In the second part, our aim is to examine some of the encyclopedias of mathematics, two of them subjected to applied mathematics. In particular, we introduce the Encyclopedias of Mathematics in details, those that are translated into Farsi by Iranian mathematicians.

چکیده

دانشنامه ها کتاب یا مجموعه ای از کتاب های مرجع هستند که دانسته هایی در زمینه همه شاخه های دانش، یا شاخه ای ویژه از دانش های تخصصی را دربرمی گیرند و برای دریافت آگاهی اجمالی استفاده می شوند. هدف اصلی از تدوین دانشنامه ها ضبط و انتقال دانش بشری به نسل های حال و آینده است. مبحث های دانشنامه ها به نحوی تدوین می شوند که با صرف کمترین زمان ممکن در اختیار مخاطب قرار گیرد. باتوجه به اینکه دانشنامه های عمومی دربرگیرنده همه شاخه های دانش بشری هستند، معمولاً مشتمل بر مقاله های کوتاه اند، درحالی که دانشنامه های تخصصی مقاله های کوتاه، متوسط و حتی با گستردگی کامل را دربردارند. هدف این مقاله نخست سیر در دانشنامه های بزرگ در جهان و استخراج مدخل «ریاضیات» در آنها و تحلیل درونی برخی از آنها است. در ادامه چندین دانشنامه فاخر ریاضی را بررسی خواهیم کرد. یکی از این دانشنامه ها، دانشنامه بزرگ ریاضی است که بزرگ ترین دانشنامه ریاضیات است که در حال حاضر در دنیا منتشر شده است. در حال حاضر، ترجمه این دانشنامه را شورای علمی متشکل از افراد زبده در پژوهشکده به عهده دارند.

تبلیغات