کلید واژه ها: تاریخچه دانشنامه نگاری دانش زبان شناختی دانش مفهومی فرهنگ لغت

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۷

The history of encyclopediagraphy: Past traditions, current trends, future directions

This paper draws on a simple language to introduce the history of the origins of encyclopedias, their diachronic developments, and the evolution of the science of encyclopediagraphy. Encyclopediagraphy, as a scholarly way of retaining human knowledge, has sought to collect, document, keep, and transfer human knowledge since ancient times. Its incremental evolution has continued through the dark ages, into the renaissance era, further into the age of the print technology, and still further into the age of electronics so that today we can consider encyclopedias as a unique genre. The paper argues that dictionaries, lexicons or encyclopedic dictionaries, as well as encyclopedias cannot be considered different entities, but that they are in an inclusional distribution of the type already well known in the algebra of sets. Ramifying human knowledge into the three categories of linguistic, conceptual and encyclopedic knowledge types, the paper suggests that clear borders can be drawn among dictionaries, lexicons, and encyclopedias. It is also argued that the term encyclopedia has come about as the result of the misreading of the phrase ‘enkyklios paedia’ on the part of scholars during the renaissance. A short description of Akashic Records has also been presented at the end of the paper.

چکیده

این مقاله تلاش دارد تاریخچه پیدایش دانشنامه ها و سیر تطور تاریخی و فرگشت علم دانشنامه نگاری را به زبانی ساده در اختیار خوانندگان خویش بگذارد. دانشنامه نگاری به عنوان یک روش علمی برای گردآوری، مستندسازی، حفظ و انتقال دانش بشری به نسل های آتی در جهان باستان آغاز گردید اما در قرون وسطی، دوره رنسانس، عصر صنعت چاپ در دنیای پس از رنسانس و دوران رسانه های دیجیتال به مرور به صورت بطئی ولی پیوسته تکوین پیدا کرد به گونه ای که امروزه می توان از دانشنامه نگاری به عنوان یک گونه تخصصی از کاربرد زبان سخن گفت. مقاله عنوان می کند که فرهنگ ها، فرهنگ های توصیفی و دانشنامه ها آثار متفاوتی نیستند بلکه رابطه میان آنها از نوع توزیع اشتراکی در ریاضیات مجموعه هاست و این آثار مرجع، بسته به نوع دانشی که ارائه می کنند، قابل دسته بندی هستند. در این مقاله ضمن تقسیم بندی دانش بشری به سه دسته دانش زبان شناختی، مفهومی و دایره المعارفی، سعی شده است مرز میان فرهنگ ها، فرهنگ های توصیفی و دانشنامه ها را به روشنی ترسیم گردد. مقاله به یک خطای ترجمه ای در دوره رنسانس نیز اشاره می کند که در اثر آن واژه انسایکلوپیدیا به اشتباه خلق شد و رایج گردید. در انتهای مقاله، موضوع رکوردهای آکاشیک نیز مطرح گردید و توضیح مختصری درباره آن داده شده است.

تبلیغات