چکیده

مسئله اصلی این پژوهش استخراج و ارائه مدلی نظام مند برای تبیین معنا و فرآیند افول آمریکا با تکیه به مبانی و آراء و دیدگاه های آیت الله خامنه ای است. متناسب با این هدف روش داده بنیاد انتخاب شد و با نمونه گیری هدفمند متون مرتبط با موضوع از بیانات رسمی منتشر شده آیت الله خامنه ای انتخاب و به کمک نرم افزار maxqda 2018 کدگذاری شد. نتایج نهایی این تحقیق در قالب مدل خروجی از روش داده بنیاد به این شرح است که پدیده محوری این تحقیق افول آمریکا به معنای از بین رفتن عقیده مردم آمریکا و جهان به نظام سیاسی آمریکاست. بستر تاریخی جنایات آمریکا در ایران و جهان و دلایل متعدد عقلی و مفاهیمی نظیر استکبار، نظام سلطه، استعمار و شیطان اکبر شرایط زمینه ای افول هستند و علت فاعلی افول، سنت های الهی است که در صورت آگاهی ملت ها و مجاهده ناشی از این بیداری اتفاق می افتد. راهبرد یا استراتژی نهایی پیشنهادی این مدل روشنگری یا بیدارسازی ملت هاست.

The theory of the Decline of the United States from the perspective of Ayatollah Khamenei

The main issue of this research is to extract and present a systematic model to explain the meaning and process of the decline of the United States based on the principles, views and views of Ayatollah Khamenei. In accordance with this goal Grounded theory By purposeful sampling of related texts, Ayatollah Khamenei's official statements were selected and coded using maxqda2018 software. The final results of this research in the form of the output model of the foundation data method are as follows: The central phenomenon of this research is the decline of the United States means the disappearance of the American people and the world's belief in the American political system. The historical context of American crimes in Iran and the world and various rational reasons and concepts such as Arrogance, Domination system, colonialism and the Great Satan are the underlying conditions of decline, and the actual cause of decline is the divine traditions, which occur if the nations are aware of the struggle that arises from this awakening. The final strategy proposed by this model is to enlighten or awaken the nations.

تبلیغات