کلید واژه ها: معرفت شناسی مولوی ابن عربی ویلیام چیتیک ادبیات عرفانی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۸۷ - ۱۱۱
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۶

William Chittick's Epistemological Studies In Mystical literature

 The epistemological study of the propositions of mystical literature such as Rumi and Ibn Arabi’s Sufism as William Chittick understood, has been considered in this paper. "Research" and "imitation" are two cognitive strategies that have left their effect in earlier and later texts and have also been discussed in contemporary epistemology. The field is influenced by these two intellectual and narrative sciences, which have attracted the attention of scholars like William Chittick, and each one has its own appropriate method. This descriptive-analytical report shows that Chittick, in a paradoxical way, justifies the imitation in all the cognitions he acquires and the most rational stream of imitation, which is obedience to God. He tries to use the Islamic literary and mystical heritage to revive the intellectual tradition, and as a critique of modern epistemology, he points to the lack of cognition and existence, from Rumi’s view which is trapped in imitation and in the teachings of Ibn Arabi also make imitation an inevitable issue in the process of cognition and considering only God and open the way for creative thinking and reasoning. Although Chittick's opinions can be criticized in this regard as well as in the criticism of modernity, and some of them have been discussed in this article.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

بررسی معرفت شناختی گزاره های ادبیات عرفانی در نمونه ای از آثار مولوی و ابن عربی از نظر ویلیام چیتیک هدف این جستار است. «تحقیق» و «تقلید» دو راهبرد شناختی هستند که در متون متقدم و متأخر رد پای خود را بر جای گذاشته و در معرفت شناسی معاصر نیز محل بحث و نظر بوده اند. حوزه متأثر از این دو علوم عقلی و نقلی است که عرفان پژوهانی مانند ویلیام چیتیک را متوجه خود کرده و هرکدام شیوه متناسب خود را داراست. این گزارش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد چیتیک با روشی پارادوکسیکال عقل را در تمامی معارفی که به دست می آورد مقلّد و عقلانی ترین جریان تقلید را که تبعیت از خداست موجّه می داند. او می کوشد تا از میراث ادبی و عرفانی اسلام برای احیای سنت عقلی سود برده و در مقام نقد معرفت شناسی مدرن، به نفس از دست رفته شناخت و وجود آدمی از نظر مولوی اشاره می کند که در تقلید گرفتار شده است و در آموزه های ابن عربی هم تقلید را امری ناگزیر در روند شناخت و تنها از خدا دانسته و راه تفکر و تعقل خلاق را باز می کند.هر چند که آرای چیتیک در این باره و نیز در نقد مدرنیته قابل نقد است و به پاره ای از آنها در این مقاله پرداخته شده است.

تبلیغات