آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

دلوز، از فلاسفه پست مدرن قرن بیستم، با دیدگاه عمیق، جزئی نگر و جسم گرایانه به حیات، رویکردی مناسب جهت تحلیل رفتار ارائه می دهد که به درک چگونگی کنش و شناخت میان افراد می انجامد. خوانش پرفورمنس ها به عنوان هنرهای تعامل محور، که جایگاه ارزشمندی میان هنرهای مدرن داشته و توانسته اند هنر را پویا وتعاملات انسانی را به خلق اثری گروهی منجرکنند، با شیوه دلوزی موفقیت آمیز هستند. درپویش حاضر به بررسی پرفورمنس تسخیر پرداخته و به این سؤالات پاسخ می دهیم که آیا می توان قواعد زیبایی شناسانه را به اجرا نسبت داد؟ آیا می توان اجرا را با رویکرد دلوز در رابطه با بدن-ماشین بازخوانی کرد؟ و اینکه در اجرای حاضر مفهوم ریزوم قابل بازیابی است؟ برمبنای روش تحقیق بکار گرفته شده، ابتدا اطلاعات پایه مورد نیاز از منابع کتابخانه ای و دیجیتال استخراج، سپس با به کارگیری مستندات، به شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد دلوزی به پرسش-ها پرداخته ایم. درنهایت مشخص شد که پرفورمنس تسخیر به عنوان یک رویداد هنری فرصت زیستن درلحظه را برای مخاطب فراهم می آورد و ازآنجاکه یک اثر تمامیت یافته نیست، پس صدور حکم زیبایی شناسانه دررابطه با آن بی معناست. برخورد مخاطب با اثر بدنمندانه ا ست و مخاطب بنابر تعریف بدن ماشین، با اتصال به ابزار و افراد در لحظه، ماشین منحصر به فردی را تشکیل می دهد که دارای بالقوگی های خاص نیز هست و انتخاب مخاطب (ان)، روند رویداد را هدایت می کند؛ بنابراین فضای پرفورمنس درلحظه ساخته شونده است و براساس ریزوم، جهت-گیری اتفاقی دارد. ضرورت انجام پویش حاضر استفاده از یک ابزار تحلیلی کارآمد برای تحلیل آثار هنری به کمک فلسفه است که می تواند در پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

The Manner of Perception, Cognition and Interaction in Capture Performance in Deleuze’s Approach

Gilles Deleuze, as a postmodernist philosopher with a sophisticated expanded view on life, offers an approach to analyze behaves which leads to the understanding of human action and behavior. Reading performances as a part of interactive arts which have a valuable place among modern arts that have been able to make dynamist art, are successful in a Deleuze’s method. In the present study, the cognition and perception of conquest performance have been studied and the aesthetic rules have been searched in it, and then the obtained knowledge has been used to recognize human behaviors from the perspective of Deleuze's philosophy. Based on the analytical-descriptive method with Deleuze's approach, thus can be said that the performance of conquest as an artistic event provides for the audience, the opportunity to live in the moment, and since it is not a complete action. It is his empiricism, so it makes no sense to make an aesthetic judgment about it. The audience's reaction to the effect is bodily, and the audience, of the body-machine, by connecting to tools and people in the moment, forms a unique machine that also has special potentials, and the choice of the audience(s), Directs the course of the event; Therefore, the performance space has been created in the moment and it has a random orientation based on the Rhizome.

تبلیغات