چکیده

تدوین و انتشار دانشنامه ملی، که بتواند اساسی ترین وجوه فرهنگی، تمدّنی، تاریخی و هویتی کشوری را به طور مستند و مستدل نشان دهد، از الزامات و اولویت های سیاست ملّی و فرهنگی هر کشوری است. دانشنامه ها و همه منابع مرجع بنیادی، به منزله نشانه های گویایی از حیات و تکاپوی فکری، فرهنگی، علمی و زمینه ها و فعالیت های دیگر است. کسانی که دانشنامه ها و سایر گونه های منابع بنیادی، را با پرچم و سرود ملی همتراز دانسته اند، نه غلو کرده اند و نه به راه مبالغه رفته اند. اینکه کشور ما تاکنون نتوانسته است دانشنامه ای ملی تدوین و منتشر کند- آن هم در حالی که توان لازم برای این وظیفه مهم را داشته است- از جمله قصور و تقصیرهایی است که جبران هرچه زودتر آن به سود فرهنگ ملی ماست. در حال حاضر نیروی لازم با بینش، نگرش، تخصص، توان علمی- فنی و آینده نگری لازم برای تدوین و انتشار دانشنامه ای که همه ابعاد فرهنگی- تمدنی کشور ما را به نحو شایسته نشان دهد و در عین مبرا بودن، از هرگونه تعصب ملی- قومی، بر پایه موازین بین المللی دانشنامه نگاری و ضوابط مراعات شده در دانشنامه های بین المللی استوار باشد، موجود است؛ فقط اراده ای ملی لازم است که این هدف بزرگ را به تحقق برساند.

تبلیغات