چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر رهبری فضیلت گرا بر خود توسعه ای معلمان با میانجی گری یادگیری سازمانی معلمان آموزش وپرورش شهرستان ساری در سال 1397 بود که روش پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه معلمان آموزش وپرورش شهرستان ساری (1280 نفر) بودند، حجم نمونه بر طبق جدول کرجسی و مورگان 295 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل کتابخانه ای و میدانی است که شامل سه پرسشنامه استاندارد رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015)  با پایایی 93/0، ؛ پرسشنامه خود توسعه ای پرالت (2008) با پایایی 87/0 و پرسشنامه یادگیری سازمانی اوناگ و همکاران با پایایی۷۰ /0 بوده است. روایی پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان مورد تأیید واقع شد. تجزیه وتحلیل سؤالات در نرم افزارSPSS22  مورد آزمون قرار گرفت. داده های پژوهش با بهره گیری از آزمون همبستگی، رگرسیون  و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بررسی و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری فضیلت گرا بر خود توسعه ای معلمان با میانجی گری یادگیری سازمانی معلمان آموزش وپرورش شهرستان ساری تأثیر داشت و شدت رابطه این همبستگی، همبستگی قوی بین متغیرها را نشان داده است که با توجه تجزیه وتحلیل به دست آمده می توان نتیجه گیری نمود که الگوی رهبری فضیلت گرا می تواند یادگیری سازمانی را در سازمان آموزش وپرورش بهبود بخشد و از این طریق فرایند ابداع، تسهیم، توسعه، به کارگیری و توزیع دانش و اطلاعات جدید را تسهیل نماید.

تبلیغات