نویسندگان: رضا باقری

کلید واژه ها: Integration Islamophobia Muslims religion Scotland

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۷۱ - ۳۰۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۶

چکیده

Since the 9/11 bombings in New York, and the 7/7 bombings in London, Muslims’ integration in the UK has been under intense scrutiny. Muslim integration, however, has long been a matter of debate in Britain, revolving around the maintenance of Muslims’ distinctive identity and practice. For instance, David Cameron (Cameron, 2011), Britain’s then Prime Minister, announced at the Munich Security Conference that “state multiculturalism” has encouraged “different cultures to live separate lives, apart from each other and apart from the mainstream”. In criticizing multiculturalism, most critics mainly refer to Muslims as being less integrated into wider society than people from other minority groups, and Muslims are shown to be disloyal. The complexity of Muslims’ integration and its dependency on different social, structural and cultural factors are, however, mostly less studied. This paper is designed to understand the social and cultural barriers to Muslim integration. In doing so, it aims to explore Muslims’ integrational strategies to deal with these barriers. Findings of this paper draw on research that involved 43 semi-structured interviews with Muslims across Scotland’s major cities and small towns.