چکیده

اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم نماید. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کیفی محسوب شده و روش شناسی آن فراترکیب است. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مقاله های مرتبط با موضوع پژوهش می شود. در راستای انجام پژوهش پس از طراحی سؤالات پژوهش، جست وجویی نظام مند بر اساس کلیدواژه های مرتبط اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، تولید، توزیع و مصرف از پایگاه های داده ای معتبر داخلی و خارجی بین سال های 1389 تا 1396 صورت گرفته است. با بررسی 49 مقاله از 628 مقاله اولیه، 3 بعُد و 29 مفهوم و 158 کد به عنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش دلفی دومرحله ای مؤلفه های مدل اعتبارسنجی شدند. در نهایت به واسطه شناسایی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، این مقاله می تواند راهکارهای مناسبی جهت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی ارائه نماید.