چیدمان

چیدمان نقد هنری: سیاه و سپید: جهانی به مساحت عرصه ی عام؛ یادداشتی بر نمایشگاه آثار رضا بانگیز در گالری ایرانشهر تیر 1395

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex