نقدنامه علوم اجتماعی

نقد و بررسی کتاب: اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری/ وبر، ماکس / عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری / انتشارات علمی و فرهنگی / 1373

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex