نقدنامه علوم اجتماعی

نقدنامه علوم اجتماعی

نقدنامه علوم اجتماعی شماره 2 (نظریه های جامعه شناسی)

معرفی کتاب ها

۱.

نقد و بررسی کتاب: تفکر نظری در جامعه شناسی / اسکیدمور، ویلیام / علی محمد حاضری و همکاران / سفیر/ 1372

۲.

نقد و بررسی کتاب: پیدایش نظریة جامعه شناختی / ترنر، اچ / عبدالعلی لهسایی زاده/شیراز/فرهنگ/1370 (جلد اول و دوم)

۳.

نقد و بررسی کتاب: سیزده جستار در تاریخ جامعه شناسی/ تنهایی، ابوالحسن/ به کوشش جواد نکهت/ اراک / 1373

۴.

نقد و بررسی کتاب: پیدایش نظریه های جامعه شناسی/ جمشیدیها، غلامرضا/ دانشگاه تهران/ 1383

۵.

نقد و بررسی کتاب: بنیان های جامعه شناختی، خاستگاه های ایده های اساسی در جامعه شناسی/ ریتزر، جورج/ تقی آزادارمکی/ تهران/ سیمرغ/ 1374

۶.

نقد و بررسی کتاب: آراء و نظریات در علوم انسانی/ فروند، ژولین/ علی محمد کاردان/ مرکز نشر دانشگاهی/ 1362

۷.

نقد و بررسی کتاب: بنیادهای نظریه اجتماعی / کلمن جیمز / منوچهر صبوری / نشر نی / 1377

۸.

نقد و بررسی کتاب: نظریه های بنیادی جامعه شناختی / کوزر لوئیس و روزنبرگ برنارد / فرهنگ ارشاد / نشر نی / 1378

۹.

نقد و بررسی کتاب: زندگی و اندیشة بزرگان جامعه شناسی/ کوزر، لوئیس/ محسن ثلاثی/ انتشارات علمی/ 1373 چاپ پنجم

۱۰.

نقد و بررسی کتاب: بحران جامعه شناسی غرب/ گلدنر، آلوین/ فریده ممتاز/ شرکت انتشار/ 1368

۱۱.

نقد و بررسی کتاب: بینش جامعه شناختی / میلز، سی رایت/ عبدالمعبود انصاری/ شرکت سهامی انتشار/ 1375

۱۲.

نقد و بررسی کتاب: ساخت نظریه جامعهشناختی / ترنر، جاناتان اچ / عبدالعلی لهساییزاده / نوید / 1382 / چاپ دوم

۱۳.

نقد و بررسی کتاب: نظریه های جامعه شناسی / ادیبی، حسین و عبدالمعبود انصاری / جامعه / نهران / 1358 و دانژه/ 1383

۱۴.

نقد و بررسی کتاب: مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی/ آرون، ریمون/ باقر پرهام/ انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی/ 1370

۱۵.

نقد و بررسی کتاب: نظریه های جامعه شناسی/ آزاد ارمکی، تقی/ تهران/ سروش/ 1376

۱۶.

نقد و بررسی کتاب: متفکران بزرگ جامعه شناسی / استونز راب / مهرداد میردامادی / نشر مرکز/ 1379

۱۷.

نقد و بررسی کتاب: درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی / تنهایی، ح، ا / نشر مرندیز/ 1371

۱۸.

نقد و بررسی کتاب: درآمدی بر نظریه های جامعه شناسی/ تنهایی، ح، ا / خردمند/ تهران/ 1372

۱۹.

نقد و بررسی کتاب: نظریه های جامعه شناسی/توسلی، غلامعباس/ سمت/ 1369

۲۰.

نقد و بررسی کتاب: نظریة جامعه شناسی در دوران معاصر/ ریتزر، جورج/ محسن ثلاثی/ انتشارات علمی/ چاپ پنجم / 1380

۲۱.

نقد و بررسی کتاب: نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر/ ریتزر، جورج/ احمد رضا غروی زاد/ ماجد / 1373

۲۲.

نقد و بررسی کتاب: آیندة بنیان گذاران جامعه شناسی / زیلیتن، ایروینگ ام و همکاران/ غلام عباس توسلی/ قومس/ 1373

۲۳.

نقد و بررسی کتاب: نظریه اجتماعی کلاسیک/ کرایب، یان/ شهناز مسمیپرست/ آگاه/ 1382

۲۴.

نقد و بررسی کتاب: اندیشههای بنیادی در جامعهشناسی / کیویستو، پیتر / منوچهر صبوری / نی/ 1380

۲۵.

نقد و بررسی کتاب: نظریه های جامعه شناسی محض و کاربردی / لارسن کالوین جی / غلام عباس توسلی/ سمت / 1377

۲۶.

نقد و بررسی کتاب: بینش ها و گرایش های عمده در جامعه شناسی معاصر/ لازارسفلد، پل/ غلام عباس توسلی/ امیرکبیر/ 1370

۲۷.

نقد و بررسی کتاب: جامعه شناسی مدرن/کرایب، یان/عباس مخبر / آگه/1381

۲۸.

نقد و بررسی کتاب: اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری/ وبر، ماکس / عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری / انتشارات علمی و فرهنگی / 1373

۲۹.

نقد و بررسی کتاب: اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری / وبر، ماکس / عبدالمعبود انصاری/ سمت/ 1371

۳۰.

نقد و بررسی کتاب: دانشمند و سیاستمدار/ وبر، ماکس / احمد نقیب زاده/ دانشگاه تهران/ 1370

۳۱.

نقد و بررسی کتاب: عقلانیت و آزادی/ وبر، ماکس / یدالله موقن و احمد تدین/ هرمس/ 1379

۳۲.

نقد و بررسی کتاب: مفاهیم اساسی در جامعه شناسی/ وبر، ماکس / احمد صدارتی/ نشر مرکز1367

۳۳.

نقد و بررسی کتاب: جامعه شناسی ماکس وبر/ فروند، ژولین/ عبالحسین نیک گهر/ نشر نیکان / 1362

۳۴.

نقد و بررسی کتاب: ماکس وبر و اسلام / ترنر برایان / سعید وصالی / نشر مرکز / 1379

۳۵.

نقد و بررسی کتاب: وبر و اسلام / ترنر، برایان / حسین بستان و .../ پژوهشکده حوزه و دانشگاه /1380

۳۶.

نقد و بررسی کتاب: خودکشی / دورکیم، امیل / نادر سالارزاده / دانشگاه علامه طباطبایی/ 1378

۳۷.

نقد و بررسی کتاب: تقسیم کار اجتماعی/ دورکیم، امیل / باقر پرهام مرکز / 1384/ چاپ دوم

۳۸.

نقد و بررسی کتاب: تقسیم کار اجتماعی/ دورکیم، امیل / حسن حبیبی/ قلم/ 1359

۳۹.

نقد و بررسی کتاب: صور بنیانی حیات دینی/ دورکیم، امیل / باقر پرهام / مرکز/ 1383

۴۰.

نقد و بررسی کتاب: فلسفه و جامعه شناسی/ دورکیم، امیل / فرحناز خمسه ای/ مرکز ایرانی مطالعة فرهنگ ها/ 1360

۴۱.

نقد و بررسی کتاب: قواعدروش جامعه شناسی/ دورکیم، امیل / علی محمد کاردان / انتشارات دانشگاه تهران / 1368

۴۲.

نقد و بررسی کتاب: تاریخچة مکتب فرانکفورت / جی، مارتین/ چنگیز پهلوان/ کویر/ 1372

۴۳.

نقد و بررسی کتاب: جامعه شناسی معاصر آلمان / آرون، ریمون/ مرتضی ثاقب فر/ تبیان/ 1376

۴۴.

نقد و بررسی کتاب: مکتب فرانکفورت/ باتومور، تی، بی/ محمود کتابی/ پرسش / 1373

۴۵.

نقد و بررسی کتاب: یورگن هابرماس نقد در حوزة عمومی/ هولاب، رابرت/ حسین بشیریه/ نشر نی/

۴۶.

نقد و بررسی کتاب: میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک / دریفوس هیوبرت / حسین بشریه / نشر نی / 1376

۴۷.

نقد و بررسی کتاب: جامعه شناسی تالکوت پارسونز / روشه گی / عبدالحسین نیک گهر / تبیان / 1376