نقدنامه علوم اجتماعی

نقد و بررسی کتاب: بنیان های جامعه شناختی، خاستگاه های ایده های اساسی در جامعه شناسی/ ریتزر، جورج/ تقی آزادارمکی/ تهران/ سیمرغ/ 1374

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex