نقدنامه علوم اجتماعی

نقد و بررسی کتاب: سیزده جستار در تاریخ جامعه شناسی/ تنهایی، ابوالحسن/ به کوشش جواد نکهت/ اراک / 1373

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex