نقدنامه علوم اجتماعی

نقد و بررسی کتاب: مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی (جلد اول ـ کنش اجتماعی)؛ مؤلف/ مترجم: گی روشه / هما زنجانی زاده

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex