انرژی ایران

طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن شاخص قابلیت اطمینان LPSP (مورد مطالعاتی: روستای ارسون استان اردبیل)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

در این مقاله، طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی خورشیدی- بادی- دیزلی با ذخیره سازی باتری به منظور برق رسانی به روستای ارسون واقع در شهرستان خلخال ( استان اردبیل) انجام می گیرد. روستای مورد نظر دارای 35 خانوار است که میانگین مصرف انرژی روزانه آن KWh 4/63 برآورد شده است. هدف از این طراحی، کمینه سازی هزینه احداث کل سیستم پیشنهادی با در نظر گیری شاخص قابلیت اطمینان LPSP است که توسط الگوریتم رقابت استعماری انجام می گیرد. در این مقاله، هزینه سیستم های خورشیدی- دیزلی، بادی- دیزلی و خورشیدی- بادی-دیزلی با توجه به اطلاعات هواشناسی منطقه مورد نظر با یکدیگر مقایسه شده و سیستم بهینه معرفی می گردد. سپس به منظور دستیابی به نتایج بهینه تر و عملی تر سیستم پیشنهادی در نرم افزار HOMER نیز تحلیل می شود. در نهایت، نمودار های مربوط به نحوه کارکرد و تامین بار هریک از اجزای سیستم ترکیبی، نمودار SOC بانک باتری و نمودار قابلیت اطمینان سیستم ارائه شده و هزینه مصرف سوخت در سیستم پیشنهادی و سیستم دیزلی ارائه می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳