نویسندگان: صالح عمر عروج

کلید واژه ها: مسیح اناجیل چهارگانه ،عروج مسیح رسائل پولس

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۵۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸

چکیده

حضرت مسیح از جمله پیام آوران الهی است که ماموریت هدایت را در میان قوم بنی اسرائیل بر عهده داشت، اما پس از عروج مسیح ، برداشتهای مختلف و متفاوتی از شخصیت و زندگی ایشان ارائه گردید. این مقاله می کوشد تا با استفاده از اناجیل چهارگانه (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) از عهد قدیم و رسائل پولس از عهد جدید که نزد مسیحیان دارای اعتبار است و نیز روایات اهل بیت پیامبر اسلام به شیوه مقایسه ای زوایای شخصیتی و زندگی حضرت مسیح را مورد بررسی قرار دهد.

تبلیغات