چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر دوازده هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی APOM، نیم رخ لیپیدی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق بود. 20 زن چاق در دو گروه تجربی و گروه کنترل (10 نفر در هر گروه) تقسیم شدند که با توجه به شاخص توده بدنی همگن شده بودند. آزمودنی ها در گروه تجربی در دوازده هفته تمرینات هوازی دویدن با شدت 75-50 درصد ضربان قلب ذخیره، 55-30 دقیقه در هر جلسه و پنج جلسه در هفته شرکت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، تی زوجی و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0>P انجام شد. با استفاده از آزمون بنابر نتایج تحلیل کوواریانس بین تغییرات سطوح ApoM ، انسولین، گلوکز ناشتا، تری گلیسرید، کلسترول، HDL و LDL، شاخص مقاومت به انسولین، وزن، درصد چربی بدن، محیط کمر و محیط لگن در دو گروه تجربی و کنترل تفاوتی معنی دار وجود داشت. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد اجرای 12 هفته تمرینات هوازی ضمن کاهش معنی دار سطوح ApoM و HDL، با کاهش معنی دار سطوح انسولین،گلوکز ناشتا، تری گلیسرید، کلسترول و LDL، شاخص مقاومت به انسولین، و کلیه شاخص های آنتروپومتری در گروه تجربی در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون همراه بود. با این همه، تنها بین تغییرات سطوح سرمی ApoM پس از 12 هفته تمرینات هوازی با تغییرات کلسترولارتباط مثبت معنی دار وجود داشت. چنین به نظر می رسد اجرای 12 هفته تمرینات هوازی با وجود کاهش سطوح سرمی ApoM، سبب بهبود ترکیب بدن، نیم رخ لیپیدی و مقاومت به انسولین می گردد.

Effect of Aerobic Training on Serum Levels of Apolipoprotein M, Lipid and Metabolic Profiles in Young Sedentary Obese Women

Purpose of this study was to investigate effect of 12 weeks of aerobic training on serum level of ApoM, lipids profile and insulin resistance index in obese women. Twenty obese womenwere divided into experimental and control groups (10 ones in each) homogenized according to the body mass index. Subjects in experimental group participated in twelve weeks of aerobic running training at intensity of 50-75 percentage of reserve heart rate, 30-55 minutes per session and five sessions per week. Blood sampling was performed immediately before the first session and 48 hours after the last training session to assess blood factors. Statistical analysis was done by Covariance, paired t-test and Pearson correlation at significant level of P<0.05. According to covariance, there existed significant differences between two groups of experimental and control for changes in levels of ApoM insulin fasting glucose triglyceride cholesterol HDL and LDL insulin resistance index weight body fat percentage waist and hip circumferences. T-test findings showed 12 weeks of aerobic training resulted in significant decreases in levels of ApoM and HDL accompanied with significant decreases in levels of insulin fasting glucose triglyceride cholesterol and LDL insulin resistance index and anthropometric indices (P<0.05) in experimental group in post-test compared to pre-test. However, there were significant positive correlation between changes in serum levels of Apom following 12 weeks of aerobic training with changes in cholestrol levels. It seems that 12 weeks of aerobic training can improve body composition, lipid profile and insulin resistance, despite the deccreases in serum levels of ApoM.

تبلیغات