چکیده

با معرفی بیت کوین در سال 2008 تحولی در کوین ها ایجاد شد که سبب ارائه طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال گشت و توجه همه فعالان بازارهای مالی، به بازار ارزهای دیجیتال جلب ه و بشد. در این میان برخی از سرمایه گذاران مبتدی به تقلید از سرمایه گذاران حرفه ای به خرید و فروش آنها اقدام نمودند. هدف این پژوهش بررسی رفتار گله ای در بازار ارز دیجیتال است. با توجه به نقش مهم رفتار گله ای در بازار ارز دیجیتال و تاثیر آن روی قیمت رمز ارز ها این مطالعه بر رفتار گله ای در بازار ارز دیجیتال تمرکز دارد. جامعه آماری در حال حاضر 500 رمز ارز برتر بر اساس پروژه می باشد، که در این پژوهش 200 رمز ارز برتر بر اساس ارزش بازار آن ها در بازار ارز دیجیتال که بیشترین تاثیر را روی بازار داشته اند، در دوره زمانی 2019 الی 2022 میلادی انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای، با بررسی سایت کوین مارکت کپ و مقالات لاتین انجام شده است. جهت سنجش و آزمون فرضیات از انحراف معیار مطلق مقطعی (CSAD) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده این موضوع است که رفتار گله ای در بازار صعودی ارز دیجیتال وجود دارد، ضمن آن که شدت رفتار گله ای در بازار صعودی نسبت به بازار نزولی بیشتر می باشد. این پژوهش می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری در ورود و خروج به بازارهای صعودی و نزولی مالی کمک شایانی کند.

Investigating herd behavior in the digital currency market

The purpose of this research is to investigate herd behavior in the digital currency market. Considering the important role of herd behavior in the digital currency market and its effect on the price of cryptocurrencies, this study focuses on mass behavior in digital currency markets, because this herd behavior causes the direction of the market to change, so for the trader and investors, it is important for what reasons this herd behavior occurs. Bitcoin has been the largest cryptocurrency invested over the past decade, and mass phenomena in cryptocurrency markets are largely attributed to its price volatility. The data analysis method is linear regression, and the statistical population is currently the top 500 cryptocurrencies based on the project, and in this research, the top 200 cryptocurrencies based on their market value in the digital currency market, which have the greatest impact. on the market and cause herd behavior in the digital currency market has been selected in the period of 2019 to 2022. The method of collecting information has been done using the library method, by checking the Coin Market Cap website and Latin articles. Cross-sectional absolute standard deviation (CSAD) has been used to measure and test hypotheses. The results of the research show that the intensity of herd behavior in the bull market is higher than in the bear market, and there is also herd behavior in the cryptocurrency bull market.

تبلیغات