مجلاتسروش اندیشه


توقف انتشار 


درجه علمی: تحلیلی انتقادی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انتشارات سروش

مدیر مسئول: احمد خالدی

سردبیر: محمد رضا اسدی


آرشیو نشریه: