مجلاتبرهان و عرفان


 توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر مسئول: محمد تقی فعالی

سردبیر: پرویز ضیاء شهابی


آرشیو نشریه: