مجلاتاشراق


 توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر عزیز جوانپور هروی

مدیر مسئول: دکتر عزیز جوانپور هروی

سردبیر: حسن اسدی


آرشیو نشریه: