مجلاتعلامه


 توقف انتشار 


درجه علمی: علمی - تخصصی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی - انسانی دانشگاه تبریز 

مدیر مسئول: مسعود امید


آرشیو نشریه: