مجلاتنامه انجمن کتابداران ایران


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

موضوع مطالب: کتابداری و کتابخانه ها 

صاحب امتیاز: انجمن کتابداران ایران (اکتا)

مدیرمسئول: فرخنده سعیدی


آرشیو نشریه: