مجلاتپژوهشنامه حکمت اهل بیت


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی و فناوری

مدیر مسئول: دکتر مجتبی سپاهی

سردبیر: دکتر اصغر منتظرالقائم

مدیر داخلی: دکتر مریم سعیدیان

نشانی: اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه اصفهان گروه معارف اسلامی، دفتر مجله پژوهشنامه حکمت اهل بیت(ع)

تلفن: 37932594(031)      فکس: 37932594(031)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: rjwph@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: