مجلاتپژوهشنامه فقهی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه 

مدیر مسئول: مصطفی محامی 

سردبیر: سیدحسن وحدتی شبیری 

هیئت تحریریه: آیت الله علی رضا اعرافی، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی محامی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن عابدیان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی برجی، محمد زروندی رحمانی، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی جعفر پیشه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد نوروزی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، دکتر محمد علی حاجی ده آبادی

نشانی: قم، بلوار امین، سه راه سالاریه، جامعه العلوم، طبقه دوم، مجله پژوهشنامه فقهی،

تلفن: 37182503-32133479(025)    فکس: 37746855(025)

پست الکترونیک: pajuhesh479@gmail.com 


آرشیو نشریه: