مجلاتپژوهش های تربیت اسلامی


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

مدیر مسئول: دکتر علی اصغر کاکاجویباری

سردبیر: دکتر عبدالحسین خسرو پناه


آرشیو نشریه: